Tarihe Mâl Olmuş ve Ünlü Şahsiyetlerin Biyografileri

KimdirKimdir.com

Koca Ragıp Paşa Kimdir
Koca Ragıp Paşa Ki..

Koca Ragıp Paşa

(1699-1763)

Şâir, devlet adamı.

kocaragippasaİstanbul’da doğdu. Defterhâne kâtiplerinden Şevki Mustafa Efendi’nin oğludur. İyi bir eğitim ve öğretim gördü. Zekaâ, terbiye ve kabiliyetiyle dikkati çekti. Çocuk denecek yaşta Defterhâne Kalemi’nde görev aldı. 25 yaşında iken Revân Valisi Arifi Ahmed Paşa’nın mektupçuluğuna tâyin edildi, fethedilen İran topraklarının yazımı ile görevlendirildi. Bir süre sonra Tebriz Seraskeri Abdullah Paşa’nın arkadaşı Hekimoğlu Ali Paşa’nm emrinde defter emâneti görevine vekâlet etti. 1729’da İstanbul’a döndü, fakat kısa süre sonra Hemedân eyâletinin arazi işlerini düzeltmekle görevlendirildi. 1730’da Bağdat Defterdarı olan Ragıp Paşa, burada Vâli Ahmed Paşa’nm takdirini kazandı, idâri ve mâli işlerle uğraşırken ilim ve edebiyat çalışmalarını ihmal etmedi. İran Şahı olan Nadir ile girişilen müzakerelere katıldı ve 1737’de Sadrâzam Mektupçuluğu’na yükseldi, Avusturya ve Rusya ile yapılan müzakerelerde Türkiye’yi temsil etti, 1739’da Belgrad Seferi ve anlaşmasında önemli hizmet gördü. 1741’de Reîsülküttâb oldu. 1744 yılında Vezir pâyesi ile Mısır’a vali olarak gönderildi. Mısır’da beş yıl kaldıktan sonra İstanbul’a döndü. Kubbe vezirliği ve nişancılıkla görevlendirildi, fakat kısa süre sonra tekrar valiliğe tâyin edildi. Zayda, Rakka, Halep ve Şam’da valilik yaptı. Kısa süren Şam Valiliği’nden sonra sadrazâmlığa getirildi (13 Aralık 1756). Sultan III. Osman’ın (1754-1757) takdirini kazandı. Onun ölümü üzerine tahta geçen III. Mustafa da Ragıb Paşa’yı beğendi ve devleti idare ve yeniden güçlendirme konusunda onunla anlaştı. 8 Nisan 1763 tarihinde İstanbul’da ölen Ragıb Paşa yedi sene kadar süren sadrazâmlığı sırasında memleketin mâliyesini ıslah etti, asayişi düzeltti, sulh ve sükûnu sağladı. Bilgin ve başarılı bir devlet adamı olduğundan kendisine “Koca” lâkabı verildi, Lâleli’de yaptırdığı kütüphanesinin bahçesine gömüldü.

Koca Ragıb Mehmed Paşa, Nedîm ve Şeyh Galib istisnâ edilirse, XVIII..yüzyıl klâsik Türk edebiyatınm önemli bir temsilcisidir. Türkçe, Arapça ve Farsça yazdı, tercümeler yaptı. Velûd bir şâir ve muharrirdir. Kendisinden sonra gelen bilhassa Fıtnat Hanım, Haşmet, Sünbülzâde Vehbî ve İzzet Molla üzerinde tesiri açık şekilde görülür. Devlet işleri şiir ve nesirlerini bir araya toplamasına imkân vermedi. Divan’ı Mustakîmzâde Sâdeddin tarafından, ölümünden sonra tertip edildi.

Ragıb Paşa’nın şiirleri Nâbî yolunda, hikmetli sözlere dayanan didaktik parçalardır. Birçok mısra ya da beytinin halk arasında atasözleri gibi yaygın bir şekilde söylendiği görülür. Hikemî şiir vadisinde Nabî’yi Ziya Paşa’ya bağlayan önemli bir köprü durumundadır. Dili pürüzsüz, üslûbu açık ve anlaşılır şekildedir. Fazla sanata kaçmaz.

ESERLERİ

Divan (1837 ve 1838 yıllarında olmak üzere iki defa basıldı), Münşeat (Reisülküttab iken yazdığı telhislere daha sonra yazdıklarının eklenmesi ile meydana geldi. Münşeat içinde yer alan, Belgrad’ın yeniden fethiyle ilgili Fethiye ile Nâbî’nin Zeyl-i Siyer’ine zeyl mahiyetindeki Huneyniye ve Tâifiye edebî değerleri olan ayrı ayrı risalelerdir. Münşeât’daki diğer yazılar da devrinin sanat değeri yüksek nesir örnekleridir. Bu yazılar birer vesika niteliğinde olup Tarihçiler için de önemlidir. Divan’la birlikte Bulak’ta basıldı. 1253), Tahkik ve Tevfik (Sultan I. Mahmud ile Nadir Şah devrini ilgilendiren bir eser olup bir önsöz, üç bâb (bölüm) ve bir hâtîme (sonuç) den ibarettir. O çağın hatırât ve muhâberâtı bakımından önemli bir eser olan Tahkik ve Tevfik karşılıklı yazılan mektupları, elçiler ve temsilciler arasındaki müzakereleri, gözleme dayanan yönleri ile bir araya getirir), Mecmua (Üç dilde manzûm ve mensûr birçok edebî parçayı ve risâleleri ihtiva etmektedir. Mesnevî} rubâî, müstezât gibi çeşitli nazım şekillerinden başka bir Arıız Risâlesi’ni, hendese ve cebire dair makaleleri, remil ve cifr’e âit bilgileri içine alır), Sefinem ’r-Râgıbe (Farsça’dan tercüme etti).

Reklam Alanı

Biyografi Detayları
  • Burç: -
  • Meslek: -
  • Doğum Tarihi: -
  • Ölüm Tarihi: -
  • Doğum Yeri: -
  • Ölüm Yeri: -
  • Ekleyen: admin
  • Tarih: 12/03/2016
  • Kategori: Devlet Adamı,Şair
  • Görüntülenme: 294

Reklam Alanı

© Kimdir
%d blogcu bunu beğendi: